Op 19 februari 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Organiseren van kansspelen op afstand’ (KOA) aangenomen en op 27 maart 2019 is deze wet gepubliceerd in het Staatsblad. 

De KOA moderniseert de Wet op de kansspelen en de Wet op de kansspelbelasting en zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden.

Wet op de kansspelen
Onder strikte voorwaarden worden onlinekansspelen in Nederland mogelijk gemaakt. Ook wordt een verplichting voor de vergunninghouder opgenomen om mede voor de Belastingdienst een databank aan te houden waarin gedurende minimaal twaalf maanden alle spelgegevens worden opgeslagen. 

Wet op de kansspelbelasting
Met het wetsvoorstel maakt de wetgever in beginsel een einde aan de ongelijke behandeling van binnenlandse- en buitenlandse onlinekansspelen. Deze ongelijke behandeling zorgde ervoor dat de Nederlandse kansspelbelasting in strijd was met het vrije verkeer van diensten binnen de EU, waardoor geen kansspelbelasting kon worden geheven als de houder van het online kansspel binnen de EU gevestigd was. In de 
Wet KSB wordt een onderscheid aangebracht tussen de belastingplicht bij legale (Nederlandse vergunning) en bij illegale (geen Nederlandse vergunning) online kansspelen. Bij legale online kansspelen is de vergunninghouder de belastingplichtige en bij illegale online kansspelen de prijswinnaar. Voor beiden zal hetzelfde tarief van 29% gaan gelden.

Staatsblad 2019, 127