UBO-register
Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. Deze verplichting vloeit voort uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Op 4 april 2019 is een wetsvoorstel ingediend dat in 2019 behandeld zal worden. De UBO staat voor ultimate beneficial owner (de uiteindelijk belanghebbende). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Bij bijvoorbeeld een bv of nv gaat het om:
–              personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
–              personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
–              personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

De UBO-registratieplicht geldt onder meer voor bv’s en (niet-beursgenoteerde) nv’s, overige rechtspersonen (stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties) en personenvennootschappen (maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen).

Meer informatie over het UBO-register kunt u vinden via onderstaande links:

Artikel Rijksoverheid.nl

Wetsvoorstel

Memorie van toelichting