In de aanbiedingsbrief bij het Belastingplan 2019 heeft het kabinet een maatregel aangekondigd tegen het ontmoedigen van excessief lenen van de eigen bv (de rekening-courantmaatregel).

Volgens het kabinet zou uit onderzoek blijken dat veel ab-houders grote bedragen zouden lenen van hun eigen bv’s (in totaal meer dan € 51 miljard). Circa 10% van de lenende ab-houders zou meer lenen dan €500.000. Het toezicht door de Belastingdienst zou zeer bewerkelijk zijn en in de praktijk tot veel tijdrovende discussies leiden. Daarom heeft het kabinet een maatregel aangekondigd die lenen boven een bedrag van €500.000 van de eigen vennootschap ontmoedigt.

Bij de uitwerking van deze maatregel gaat het kabinet uit van de volgende contouren:

  • Als de totale som van schulden van de ab-houder aan zijn eigen bv meer dan €500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen;
  • De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking.
  • Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Het kabinet wil dat ab-houders de mogelijkheid krijgen om hun excessieve schulden aan de eigen vennootschap terug te brengen voordat zij over deze leningen box 2-heffing moeten betalen. Om die reden is ervoor gekozen om de maatregel reeds aan te kondigen en pas per 1 januari 2022 in werking te laten treden. De ab-houder heeft zodoende meer dan drie jaar de gelegenheid om zijn schuld aan zijn vennootschap terug te brengen tot maximaal €500.000. Bovendien bestaat in 2019 nog de mogelijkheid om tegen het huidige box 2-tarief van 25% een dividenduitkering te doen die vervolgens kan worden gebruikt voor de aflossing van de schuld aan de bv. Het kabinet is voornemens het wetsvoorstel waarin deze maatregel is opgenomen in het voorjaar van 2019 aan te bieden.