Onlangs heeft de rechtbank Den Haag een vonnis gewezen inzake de fiscale transparantie van een naar het recht van het Verenigd Koninkrijk opgerichte Limited Liability Partnership (LLP). De rechtbank was van oordeel dat de LLP de kenmerken van een kapitaalvennootschap bezit die volgen uit het arrest van de Hoge Raad van 2 juni 2016, ECLI:NL:HR:2006:AX2034 en volgens het besluit van de staatssecretaris van Financiën (11 december 2009, nr. CPP 2009/519MStcrt. 2009, 19749) zijn kapitaalvennootschappen niet-transparante lichamen. Het voorgaande brengt met zich mee dat de LLP voor de Nederlandse belastingheffing niet-transparant is en de resultaten van de LLP dus in de vennootschapsbelasting moeten worden betrokken en niet in de aanslagregeling van eiser zelf.

Geschil
In geschil was – voor zover relevant – het antwoord op de vraag of de LLP voor de Nederlandse belastingheffing al dan niet als een transparant lichaam kwalificeert.

Standpunt
Eiser nam het standpunt in dat de LLP als transparant moest worden aangemerkt en verweerder (de inspecteur) nam het standpunt in dat de LLP in casu vergelijkbaar is met een kapitaalvennootschap en derhalve niet transparant.

Oordeel
De rechtbank is van oordeel dat de LLP kwalificeert als een kapitaalvennootschap.

Casus
Eiser had op 10 april 2014 samen met A een LLP opgericht en participeerde hierin voor 80%. De activiteiten van de LLP werden vanuit Nederland verricht. Op 14 juni 2016 is de LLP wegens opheffing uitgeschreven uit het handelsregister. Eiser had de resultaten van de LLP aangegeven als belastbare winst uit onderneming. Naar aanleiding van een in 2017 bij eiser ingesteld boekenonderzoek heeft verweerder geconcludeerd dat de LLP als een niet transparant lichaam dient te worden aangemerkt, zodat de fiscale resultaten bij de LLP in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken dienen te worden. Verweerder heeft vervolgens de door eiser aangegeven verliezen uit onderneming bij de aanslagregeling gecorrigeerd en definitieve aanslagen IB/PVV 2014 en 2015 aan eiser opgelegd.

Link naar de betreffende uitspraak