In geschil bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (d.d. 7 juli 2015, nummer: 14/00639 zie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2015:5105) was de beschikking aansprakelijkstelling van opgelegde naheffingsaanslagen loonheffingen aan bestuurder A. Bestuurder A had niet tijdig de betalingsonmacht gemeld. Daaruit volgt dat ervan wordt uitgegaan dat de niet-betaling van de belasting aan belanghebbende is te wijten (op basis van artikel 36, vierde lid, van de Invorderingswet 1990).

Opvallend is dat het Gerechtshof, naast de omvangrijke (niet verantwoorde) contante opnames van € 150.000, uitsluitend het verstrekken van een risicovolle geldlening genoeg vond om te oordelen dat de bestuurder (hoofdelijk) aansprakelijk is. Hierover heeft het Gerechtshof in rechtsoverweging 4.8 het volgende geoordeeld:

“(…)Het verstrekken van deze lening paste niet in de normale bedrijfsuitoefening van [A] . Ten tijde van de terbeschikkingstelling van de gelden aan [E] (in de loop van 2011) had [A] al omvangrijke belastingschulden: de ingehouden en aangegeven loonheffing over vele tijdvakken was niet afgedragen en voor enkele tijdvakken waren reeds naheffingsaanslagen vastgesteld. De lening was kennelijk risicovol en belanghebbende had dat moeten begrijpen: de bank wilde [E] immers geen lening verstrekken. Belanghebbende heeft voorts geen zekerheid gevraagd voor het bedrag van de lening. Dit alles brengt het Hof tot het oordeel dat een redelijk denkend bestuurder een dergelijke lening niet zou hebben verstrekt. Het verstrekken van de lening is naar het oordeel van het Hof kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het Hof ziet niet in waarom dat anders zou zijn doordat de Ontvanger later aan [A] een betalingsregeling heeft toegestaan, zoals belanghebbende aanvoert. (…)”

Voer voor veel fiscale uitspraken is de onzakelijkheid van geldleningen (bij afwaardering van de geldlening) in de winstsfeer. In deze uitspraak wordt de onzakelijkheid van het verstrekken van de geldlening in samenhang bezien met bestuurdersaansprakelijkheid. Met de gelden die zijn uitgeleend, had belanghebbende de belastingachterstanden moeten voldoen.