Per 1 januari 2013 heeft de Ontvanger haar positie ten opzichte van andere crediteuren en/of pandhouders verstevigd. Door invoering van artikel 22bis Invorderingswet 1990 moeten pandhouders de Ontvanger melden dat een goed waarop beslag is gelegd of in pand wordt gehouden in hoedanigheid wijzigt, waardoor het niet meer als bodemzaak kwalificeert. Deze termijn is ervoor bedoeld om de Ontvanger hierop adequaat te laten reageren. Indien niet wordt gemeld en/of het goed door een handeling niet meer kwalificeert als een bodemzaak, dan is de pandhouder gehouden de opbrengst rechtstreeks te voldoen aan de Ontvanger.

De bedoeling voor invoering van artikel 22bis Invorderingswet 1990 was met name gelegen in het terugdringen van bodemverhuurconstructies. De wetgeving gaat echter veel verder dan dat. De melding hoeft niet te worden gedaan indien de bodemzaken een waarde vertegenwoordigen van minder dan € 10.000.

Voor meer informatie: fiscaal advocaat Terence Vink, T: 020-2402452