Algemene voorwaarden

TAXWISE ADVOCATEN BV ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Taxwise Advocaten BV is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan Taxwise Advocaten BV, waaronder aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Taxwise Advocaten BV. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die opdrachten rust op Taxwise Advocaten BV en niet op haar advocaten, adviseurs of medewerkers. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd), 7:407 lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) en 7:409 BW (bepalende dat indien een opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zij eindigt door zijn dood) zijn niet van toepassing. De opdrachtgever kan geen andere natuurlijke of rechtspersoon dan Taxwise Advocaten BV tot nakoming van de overeenkomst aanspreken of schadeplichtig stellen.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Taxwise Advocaten BV is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten  beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.
 5. In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 4 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Taxwise Advocaten BV voor directe schade in geen geval meer bedragen dan driemaal het gedeclareerde en betaalde honorarium in de betreffende zaak met een maximumaansprakelijkheid van € 100.000,-(honderdduizend euro). Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
 6. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Taxwise Advocaten BV in verband met door Taxwise Advocaten BV verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
 7. Taxwise Advocaten BV is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld gemachtigden, deurwaarders, onderzoekbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, kadaster, Kamer van Koophandel, advocaten- en/of notariskantoren etc. De kosten die op enigerlei wijze samenhangen met de door deze derden voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Taxwise Advocaten BV is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van deze derden. Het is mogelijk dat de in verband met de uitvoering van een opdracht door Taxwise Advocaten BV ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid willen beperken. Alle aan Taxwise Advocaten BV gegeven opdrachten van opdrachtgevers houden de bevoegdheid in om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 8. Op de algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Taxwise Advocaten BV verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Taxwise Advocaten BV zijn betrokken.
 9. In geval van wijziging van deze voorwaarden door Taxwise Advocaten BV gelden de gewijzigde voorwaarden, vanaf de dag van publicatie op www.taxwiseadvocaten.nl/algemene-voorwaarden, voor alle nieuwe opdrachten.
 10. Aan Taxwise Advocaten BV gegeven opdrachten strekken nimmer tot advisering over buitenlands recht.
 11. De verhouding tussen een opdrachtgever en Taxwise Advocaten BV wordt beheerst door het Nederlandse recht. Alleen de rechter te Amsterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de opdrachtgever en Taxwise Advocaten BV kennis te nemen.
 12. Van deze Algemene Voorwaarden bestaat ook een Engelse tekst. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.