Bij handel in Elektronische sigaretten is bij levering 21% omzetbelasting verschuldigd door een Nederlandse ondernemer. Er geldt nochtans geen verplichte verleggingsregeling, zoals die wel van toepassing is geworden bij handel in telefoonkaarten. Overheden moeten zodoende nauwlettend toezien op een juiste afdracht van omzetbelasting. De jurisprudentie is hiervoor echter niet in het voordeel. Het Europese Hof heeft beslist dat het vermoeden van fraude in een toeleveringsketen onvoldoende is om btw-aftrek te weigeren. Wel moet worden vastgesteld of de belastingplichtige had moeten weten dat er sprake is van fraude.

Het Hof van Justitie EU (HvJ EU) oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is om btw-teruggaaf te weigeren bij een vermoeden van btw-carrousselfraude. Wel is volgens het HvJ EU  van belang of de belastingplichtige wist of had moeten weten dat de handeling waarvoor aanspraak op btw-aftrek wordt gemaakt, deel uitmaakte van btw-fraude die is gepleegd in een eerder of later stadium in de toeleveringsketen. Uitspraak HvJ EU LJN BY6478

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot fiscaal advocaat mr. Terence Vink (via 020-2402452 of tvink@www.taxwiseadvocaten.nl)