ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Taxwise Advocaten & Belastingadviseurs (‘Taxwise’) is een maatschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, die bestaat uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan Taxwise. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Taxwise. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

3. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2 gelden deze Algemene Voorwaarden niet alleen ten behoeve van Taxwise, maar ook ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect aan Taxwise zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Taxwise zijn betrokken.

4. In geval van wijziging van deze voorwaarden door Taxwise gelden de gewijzigde voorwaarden, vanaf de dag van publicatie op www.taxwiseadvocaten.nl/algemene-voorwaarden, voor alle nieuwe opdrachten.

5. Aan de maatschap gegeven opdrachten strekken nimmer tot advisering over buitenlands recht.

6. Iedere aansprakelijkheid van Taxwise is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.

7. In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 6 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Taxwise voor directe schade in geen geval meer bedragen dan driemaal het gedeclareerde en betaalde honorarium in de betreffende zaak met een maximumaansprakelijkheid van € 100.000,- (honderdduizend euro). Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

8. Vorderingen tot vergoeding van schade verjaren door verloop van één jaar na de aanvang van de
dag, volgende op die waarop de klant met de schade en met Taxwise als de daarvoor
aansprakelijke partij bekend is geworden althans redelijkerwijs bekend was of had kunnen zijn.

9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals deze van tijd tot tijd door Taxwise zullen worden vastgesteld. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten, zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

10. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Taxwise gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden of gemaakte of te maken onkosten. Taxwise kan haar werkzaamheden opschorten als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

11. De opdrachtgever verleent uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Taxwise alsmede de Stichting Beheer Derdengelden Taxwise advocaten & belastingadviseurs om — behoudens tijdig schriftelijk bezwaar tegen de factuur zelve — eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Taxwise verschuldigd is.

12. Taxwise is gerechtigd om in geval van declaraties welke 90 dagen na factuurdatum onbetaald zijn gebleven buitengerechtelijke kosten ad 15% van het te incasseren bedrag in rekening te brengen met een minimum van € 150,–. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van door Taxwise aan de opdrachtgever verzonden facturen komen voor rekening van de opdrachtgever.

13. Taxwise vernietigt in beginsel haar dossiers, met inbegrip van originele documenten van de opdrachtgever die zich mogelijk nog daarin bevinden, na verloop van zeven jaar na afsluiting van de zaak.

14. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Taxwise wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

15. Van deze Algemene Voorwaarden bestaat ook een Engelse tekst. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.